Cobertura

Pots consultar la nostra cobertura de wireless o fibra òptica a la pàgina web utilitzant el formulari de contacte.

"Aquesta adreça electrònica conté informació confidencial i el contingut es troba protegit per llei. Qualsevol persona diferent a la seva destinatària té prohibida la seva reproducció, ús, divulgació o impressió total o parcial. Si ha rebut aquest missatge per error, notifiqui immediatament al remitent, esborrant el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos. Gràcies. "